LINKS

Παρακάτω σημειώνονται ενδεικτικά ιστοσελίδες παρόμοιων χαρτογραφικών εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Οι υπεύθυνοι του Οικοσκόπιου θα φροντίζουν για την τακτική ενημέρωση αυτής της σελίδας κατόπιν αξιολόγησης προτάσεων και των επισκεπτών της, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι συνδέσεις που προτείνονται να περιέχουν έγκυρη και κατά το δυνατόν πληρέστερη πληροφορία.

Ωστόσο, το WWF-Ελλάς ουδεμία εγγύηση ή εξασφάλιση μπορεί να παρέχει αναφορικά με την ακρίβεια του περιεχομένου και των δεδομένων που παρουσιάζονται μέσω των παρακάτω ιστοσελίδων.

Γενική περιβαλλοντική πληροφορία

Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος (ΕΔΠΠ), Γεωγραφική Απεικόνιση Δεδομένων Περιβάλλοντος http://hermes.edpp.gr/ διαδικτυακή εφαρμογή σχετικά με φύση, θόρυβο, νερά, ατμόσφαιρα, βιομηχανίες, έργα και δραστηριότητες, εγκαταστάσεις οδηγίας Seveso.

European Environment Agency (EEA) http://www.eea.europa.eu/ αναφορές, βάσεις δεδομένων και GIS δεδομένα για πληθώρα περιβαλλοντικών θεμάτων.

ΕΙΟΝΕΤ, Central Data Repository http://cdr.eionet.europa.eu/ βιβλιοθήκη των περιβαλλοντικών αναφορών, στοιχείων κλπ που καταθέτουν οι χώρες της Ευρώπης (και η Ελλάδα http://cdr.eionet.europa.eu/gr) με βάση την Κοινοτική νομοθεσία αλλά και άλλες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Eurostat, statistics by theme http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συγκέντρωση και παροχή στατιστικών δεδομένων για τα κράτη μέλη της (πληθυσμιακοί, οικονομικοί, περιβαλλοντικοί δείκτες – δεδομένα σε μορφή πινάκων ή/και αρχείων ψηφιοποιημένων γεωγραφικών πληροφοριών)

Land Monitoring Portal http://www.land.eu/portal/ χαρτογραφική εφαρμογή απεικόνισης περιβαλλοντικής πληροφορίας (χρήσεις γης κατά Corine, εδαφολογικά στοιχεία, δασοκάλυψης), συνδεδεμένη με το GMES (Global Monitoring for the Environment and Security) http://www.gmes.info/ , για το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προστατευόμενες περιοχές, απειλούμενα είδη

Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Δίκτυο Natura 2000 και Προστατευόμενες Περιοχές http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/g1210300.html Χάρτες περιοχών δικτύου Natura 2000, GIS δεδομένα, βάση δεδομένων των περιοχών Natura 2000.

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων -Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά στην Ελλάδα (ΣΠΠΕ) http://www.ornithologiki.gr/gr/sppe/grper.htm περιγραφή, συντεταγμένες και χάρτης των Σ.Π.Π.

ΦΙΛΟΤΗΣ http://www.itia.ntua.gr/filotis/ Τράπεζα στοιχείων για την ελληνική φύση με περιγραφική πληροφορία και δυνατότητα χαρτογραφικής απεικόνισης.

European Topic Centre on Biological Diversity (EIONET), αναφορά υλοποίησης οδηγίας 92/43/ΕΟΚ http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 περιγραφικές πληροφορίες και χάρτες εξάπλωσης σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο για την εξάπλωση, την κατάσταση, και τις τάσεις των οικότοπων και ειδών που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα της Οδηγίας των Οικότοπων.

The IUCN Red List of Threatened Species http://www.iucnredlist.org/ περιγραφικές πληροφορίες και χάρτες εξάπλωσης για όλα τα είδη φυτών και ζώων που χαρακτηρίζονται ως απειλούμενα με εξαφάνιση.

Online Information for Large Carnivores in Europe http://www.kora.ch/sp-ois/ πληθυσμιακά δεδομένα, χάρτες εξάπλωσης και τάσεις για τα μεγάλα σαρκοφάγα της Ευρώπης λύγκα, αρκούδα και λύκο, με στοιχεία και για την Ελλάδα.

World Database on Protected Areas (WDPA) http://www.wdpa.org/

Υγρότοποι και υδρολογική πληροφορία

HydroloGIS, Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφορίας της Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας (ΕΤΥΜΠ) http://titan.chi.civil.ntua.gr/website/greece/viewer.htm διαδικτυακή εφαρμογή υδρολογικής ανάλυσης (βροχόπτωση, απορροές, εξατμισοδιαπνοή, δείκτης ξηρότητας, ανάγλυφο εδάφους).

Ramsar Sites Information Service http://www.wetlands.org/rsis/ περιγραφικές πληροφορίες και δυνατότητα χαρτογραφικής απεικόνισης σχετικά με τους υγρότοπους Ραμσάρ (και της Ελλάδας), με βάση τα στοιχεία που έχουν καταθέσει οι αρμόδιες εθνικές αρχές.

Fresh Water Ecoregions Of the World (FEOW) http://www.feow.org/ χάρτες, βάση δεδομένων και GIS δεδομένα σχετικά με τη βιοποικιλότητα των υγρότοπων (λίμνες, ποτάμια, έλη, λιμνοθάλασσες κλπ) σε επίπεδο οικοπεριοχής (στην Ελλάδα αναγνωρίζονται 7 διαφορετικές). Για κάθε οικοπεριοχή σταδιακά προστίθεται περιγραφή και πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό ειδών, τον ενδημισμό, και τις απειλές.

Δάση

Τήλαφος http://tilaphos.blogspot.com/ Ιστολόγιο κοινωνικών και περιβαλλοντικών πληροφοριών και εξειδικευμένες ιστοσελίδες

European Forest Institute http://www.efi.int/portal/virtual_library/ βάσεις δεδομένων και χάρτες σχετικοί με τα δάση της Ευρώπης.

European Forest Portal http://forestportal.efi.int/ πύλη για τα δάση της Ευρώπης με περιγραφική και χωρική πληροφορία.

Θαλάσσια οικοσυστήματα

Ελληνικό Κέντρο θαλασσίων Ερευνών, ΠΟΣΕΙΔΩΝ http://www.poseidon.hcmr.gr/index_gr.php Σύστημα παρακολούθησης, πρόγνωσης και πληροφόρησης για την κατάσταση των ελληνικών θαλασσών.

Ενέργεια

Υπουργείο Ανάπτυξης: Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Ενέργεια http://195.251.42.2/cgi-bin/nisehist.sh

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Θεματικοί Χάρτες Εκτίμησης του Τεχνικά και Οικονομικά Εκμεταλλεύσιμου Δυναμικού της Αιολικής Ενέργειας στον Ελληνικό Χώρο http://www.cres.gr/kape/datainfo/maps.htm

Εδάφη – γεωλογία

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Χάρτες σεισμών http://www.gein.noa.gr/services/map.html

European Soil Database (ESDB) http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/ESDB/index.htm Πρόσβαση σε εδαφολογικές πληροφορίες για ολόκληρη την Ευρώπη.

Κοινωνικο – οικονομικά στοιχεία

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ) - στατιστικά στοιχεία http://www.statistics.gr/StatMenu.asp περιγραφική πληροφορία σε πίνακες για τον πληθυσμό και τις δραστηριότητες στην Ελλάδα.

οικοΤόπος http://eco-topos.blogspot.com/ Ιστολόγιο για τη συγκέντρωση και χαρτογραφική απεικόνιση περιβαλλοντικών προβλημάτων για το σύνολο της χώρας.

European Statistics (Eurostat) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Geographic Information System of the European Commission (GISCO) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/gisco/geodata/reference χάρτες, GIS δεδομένα σε ευρωπαϊκή κλίμακα σχετικά με διοικητικά και διαχειριστικά όρια, δίκτυα μεταφορών, χρήσεις γης.

Ταξίδι στα Ελληνικά βουνά http://users.in.gr/grmountains/main.htm κατάλογοι ελληνικών βουνών, ποταμών και λιμνών με δυνατότητα χαρτογραφικής απεικόνισης.

http://www.env.gr/ - Πύλη περιβαλλοντικής πληροφορίας για την Ελλάδα.